ꓙꓲꓻꓫꓬꓻꓢꓴ ꓐ-ꓠ-ꓐ

ꓙꓲꓻꓫꓬꓻꓢꓴ ꓐ-ꓠ-ꓐ  ꓑꓮꓲ ꓥꓳ= ꓙꓬꓻꓫꓬꓻꓢꓴ ꓐ-ꓠ-ꓐ ꓔꓯ  ꓚꓬꓑꓣꓴꓢ ꓗꓪ  ꓦꓲ  ꓗꓷꓳ= ꓙꓲꓻꓫꓬꓻꓢꓴ ꓐ-ꓠ-ꓐ ꓠꓬ ꓬꓴ-ꓕ ꓞꓳ ꓫꓵ  ꓕꓲ ꓪ ꓥꓳ =

ꓝꓲ ꓓꓴ ꓕꓳ ꓶ 4ꓽ37 ꓗꓪ ꓬꓲ ꓦ ꓟꓲ ꓕꓲ ꓡꓯꓼ ꓙꓳ꓾ ꓟ ꓪꓴꓽ ꓗꓘ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓒꓵꓽ ꓠꓬ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓐꓴ ꓔꓯꓸ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓖꓶ  ꓡ_ ꓡꓳ= (ꓐ-ꓠ-ꓐ꓾ ꓐꓯ ꓟ ꓠꓬˍ ꓠꓲꓹ ꓗꓴ ꓖꓶˍ ꓟ ꓤˍ ꓐꓯ- ꓟ ꓥ ꓡꓳ=

 

ꓝꓲ ꓓꓴ ꓕꓳ ꓶ  9ꓽ 27 ꓗꓪ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥˍ ꓟꓲ ꓐ-ꓠ-ꓐ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓲˍ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓐꓴ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓧꓳꓽ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓙ ꓖꓴ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓮ ꓡꓲ ꓐꓰ ꓢꓲ ꓒ ꓔꓯ ꓟꓳ ꓗꓷ ꓟ-ꓐꓰ꓾

ꓢꓲ ꓒ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓡ ꓟ ꓐꓰ꓾ ꓔ-ꓟ-ꓢꓷ  ꓗꓪ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓟꓬꓱ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓮ ꓡꓲ ꓠꓲꓹ ꓪꓴꓽ ꓪꓴꓽ - ꓡꓰ  ꓟꓸ ꓟꓲ ꓚ ꓗꓷ  ꓟ  ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯꓸ ꓐꓯ ꓖꓶ- ꓡꓳ=

 

ꓬꓲ ꓔꓯ ꓧꓪ ꓟꓶ ꓡꓰ ꓠꓬ ꓮ-ꓕꓲ-ꓬ ꓗꓪ ꓧꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ  ꓪ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓕꓲ ꓘꓳꓼ ꓚꓳ ꓡꓳ ꓘꓴꓼ ꓞꓳˍ ꓐꓰ  ꓜꓲꓼ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓞꓳ ꓜꓴ ꓓꓽ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓸ ꓖꓶ  ꓡꓳ=

ꓦ ꓡꓱ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓾ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓢꓲ ꓤ꓾ ꓐꓰ ꓘꓴ ꓪꓴ ꓔꓴ_ ꓟ ꓠꓬ ꓮ-ꓕꓲ-ꓬꓼ ꓗꓪ ꓥ ꓡꓳ=  ꓙꓲꓻ ꓫꓬꓻꓢꓴ ꓐ-ꓠ-ꓐ ꓪꓴ-ꓢ  ꓶ  ꓓꓳꓽ ꓫꓱꓹ  ꓓꓳꓽ ꓔꓯ  ꓚˍ ꓟ  ꓖꓶ  ꓢꓴ ꓕꓲꓽ ꓣꓳ ꓥꓳ=

Add new comment

1 + 16 =