ꓙꓲ ꓫꓬ ꓟ ꓦꓲ ꓘꓴꓽ ꓑꓮꓲꓽ

ꓕꓲ ꓘꓳꓼ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓘꓳꓼ ꓦꓲ-ꓘꓳ-ꓑꓮꓲ ꓬꓰˍ ꓕꓯ꓾ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓟꓹ ꓟ ꓠꓬ ꓙꓱ-ꓣꓴ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓞꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓘꓳꓼ ꓐꓲ ꓡ ꓕꓯˍ ꓟꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓑꓮꓲꓽ ꓗꓪ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿  ꓑꓮꓲꓽ ꓬꓰ ꓓꓳ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓬꓲꓼ ꓙꓰˍ ꓕꓯ꓾ ꓤꓽ ꓖꓴ ꓡꓯꓸ ꓤ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓙꓱ-ꓣꓴ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ ꓔꓲꓹ ꓬꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓟꓹ ꓟ ꓠꓽ ꓟꓽ ꓢꓷꓸ꓿  ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓽ ꓕꓲ ꓛꓳꓺꓼ ꓐꓰ ꓫꓱꓽ ꓢꓴ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓔꓬ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓢꓲ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓙ ꓖꓴ ꓫꓱꓽ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓫꓵꓽ ꓤ ꓧꓪ ꓤˍ ꓐꓰ ꓢꓷꓸˍ ꓟ ꓡꓽ ꓞꓳ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓧꓪ ꓠꓬꓲˍ ꓟꓲ꓾  ꓧꓪ ꓟꓽ ꓟꓳꓻ ꓠꓬꓲ꓾ ꓙꓱ-ꓣꓴ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ ꓡꓽ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓧꓪ ꓬꓰˍ ꓡꓳ꓿  ꓢ ꓠꓬꓲ ꓧꓪ ꓗꓷ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓠꓽ ꓢꓲꓽ ꓫꓬ ꓦꓲ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ꓾ ꓟꓸ ꓒꓽ ꓐꓴˍ ꓐꓰ ꓕꓲꓽ ꓪꓺꓼ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓸ ꓔꓬ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓠ ꓠꓹ ꓠꓬꓲ꓾ ꓝꓮꓲ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓠ ꓠꓬꓲꓺ ꓠꓬꓲ ꓐꓰ ꓬꓰ ꓔꓬ ꓟ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓧꓪ ꓟꓶˍ ꓡꓳ꓿  ꓬꓲ ꓔꓯ ꓑ ꓙꓽ ꓢꓴ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓙꓽ ꓜꓲꓼˍ ꓟ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓟꓶˍ ꓡꓳ꓿  ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓟꓹ ꓟ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓳꓻ ꓗꓷ ꓠꓬ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓟꓶ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓥꓪ ꓤꓽꓳ꓾ ꓮꓸ ꓫꓵ ꓪꓴꓸ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓬꓰ ꓖꓶˍ ꓡ? ꓠꓴ ꓐꓹ ꓐˍ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓙꓽ ꓫꓸ ꓠꓬꓲ ꓐꓰ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓧꓪ ꓗꓷꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿  ꓬꓲ ꓡꓰ꓾ ꓮꓸ ꓫꓵ ꓪꓴꓸ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓧꓪˍ ꓡ? ꓥꓪ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓠ ꓗꓹ ꓟ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓟꓽ ꓢꓷ ꓡ?꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿  ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓐꓯˍ ꓟ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓟꓽ ꓙꓽ ꓜꓲꓼ꓿  ꓖꓳ ꓗꓸ ꓠꓯꓸ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪꓽˍ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓛꓳꓺꓼ ꓠ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ ꓬꓯꓼ ꓙꓰ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓙꓵꓽˍ ꓟ ꓔꓯ ꓛꓳˍ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓠꓽ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓕꓱ ꓟꓬ ꓟ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓬꓲ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓗꓪ ꓚꓲꓸ ꓔ ꓡꓳ꓿  ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓙꓽ ꓜꓲꓼ ꓠꓲꓹˍ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓖꓳ ꓓꓱꓽˍ ꓐꓰ꓾ ꓪꓴ-ꓢˍ ꓐꓰ ꓞꓳ ꓤ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓒꓴˍ ꓟ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓗꓪ ꓪꓴꓽ ꓡ ꓡꓳ꓿

Add new comment

10 + 3 =