ꓛꓬ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓖꓽ ꓖꓶ ꓠꓯꓹ ꓟ

#rvalisu #NewBangkok Internattional Airport #2020

ꓖꓳ ꓗ  ꓠꓯꓹ ꓒꓲ-ꓕꓱ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓥꓪꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓛꓬ ꓡ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓮ ꓟꓬ ꓧꓪꓹ ꓖꓽ ꓖꓶ  ꓠꓯꓹ ꓡ? ꓫꓵꓽ ꓧꓪꓹ ꓛꓲ ꓖꓽ ꓖꓶ ꓗꓷ ꓠꓬ ꓡꓳꓼˍ ꓥꓳ ꓪ? ꓐꓰ ꓠ ꓠꓬꓲˍ ꓡꓳ= ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓫꓵꓽ ꓧꓪꓹˍꓡꓰ ꓟꓽ ꓐꓯ꓾ ꓫꓵꓽ ꓧꓪꓹ ꓟ ꓫꓵꓽ ꓞꓲ ꓧꓪꓹˍ ꓟꓲ ꓖꓼ ꓖꓶ= ꓮ ꓡꓲꓳ  ꓐꓯ ꓠꓬ ꓪꓴ-ꓢ ꓗꓴꓷꓽ ꓠꓽ꓾ ꓪ ꓔꓲ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓬꓲ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓐꓴˍ ꓐꓰ ꓶ ꓡꓯꓽ ꓢꓪꓸ ꓠꓲ ꓫꓵˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓗꓹ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓢꓪꓸ ꓪꓴꓸ ꓔꓴˍ ꓔꓯ꓾ꓬꓲ ꓔꓯ ꓒꓴ ꓕꓲ -ꓡꓰ-ꓔꓯ ꓐꓵˍ ꓟ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓧꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓡˍ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓠꓽ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓐꓶꓻ ꓓꓴ ꓟꓽ ꓙꓳˍ ꓠꓬꓲ ꓪ ꓔꓲ ꓡꓰ꓾ ꓬꓲˍ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓤ ꓟꓶ ꓤ ꓠꓱˍ ꓐꓰ꓾ ꓬꓲ ꓙꓳˍ ꓟ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓪꓴꓽ ꓗꓷ ꓢꓲ ꓐꓶꓻ ꓖꓴ ꓡꓰ ꓝꓲ꓾ ꓐꓰ ꓕꓵꓼ ꓪꓽ ꓖꓶˍ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓔꓯ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓠꓽ ꓟꓳꓼ ꓔ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓪꓴꓸ ꓓꓵ ꓕꓱꓼ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓦꓲꓸꓸ ꓖꓶ ꓡꓯ= ꓥꓪ ꓠꓬ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓡꓱꓸꓼ ꓝꓱꓹ ꓖꓶˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ=

ꓖꓳ ꓔꓯ ꓪ ꓔꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓔꓯ  ꓫꓱ ꓤ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓩꓴ ꓗꓷ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓐꓵˍ ꓟ ꓒꓴ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓖꓽ ꓖꓶˍ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥˍ ꓟꓲ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓖꓳ ꓟ ꓓꓳ ꓙꓰ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓬꓯ ꓓꓲ-ꓠ-ꓣꓲ ꓒꓴ ꓕꓲ ꓦꓬ ꓒꓯꓼˍ ꓡꓰꓽ ꓐꓵˍ ꓟ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓟꓳꓻ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓗꓶꓸ ꓝꓲꓸ ꓗꓪ ꓣꓴ ꓠꓬꓲꓸ ꓔ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓐꓵˍ ꓟ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓝꓱꓹ ꓖꓶ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓠꓬ ꓟꓳꓼ ꓔꓢꓲ ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓻ ꓟ ꓦꓲꓻ ꓖꓶ ꓡꓯ꓾ ꓥꓪ ꓝꓱꓹ ꓖꓶ ꓓꓴ ꓥꓳ꓾ ꓐꓰ ꓓꓰꓽˍ ꓟꓲ꓾ ꓬꓲ ꓠꓽ ꓟꓽ ꓓꓻ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓐꓵꓻˍ ꓟ ꓟꓽ ꓝꓱꓹ ꓖꓶ ꓡ ꓕ ꓑꓳꓸ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓱ ꓓꓴꓽ ꓗꓪ ꓐꓱ ꓗꓷˍ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓬꓰˍ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓱꓸ ꓐꓯꓼ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ ꓟꓳꓻ ꓗꓷ ꓠꓬ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓮ ꓘꓶꓸ ꓫꓸ ꓢꓲ ꓪ ꓔꓲ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓬꓰˍ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓕꓯ ꓪ ꓔꓲ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓘꓴ ꓔꓯꓹ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓥꓶˍ ꓟ ꓚꓳ ꓑꓸꓳ꓾ ꓠꓴ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓓꓰꓽˍ ꓠꓬꓲ ꓠꓴ ꓐꓵˍ ꓟ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓖꓽ ꓖꓶ ꓗꓷꓳ

= ꓠꓴ ꓔꓯ  ꓥꓪ ꓫꓱꓸ ꓤ ꓗꓷ ꓟꓽ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓠꓴˍ ꓟꓲ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓔꓯ ꓫꓱꓸ ꓤ ꓠꓯꓹ ꓡꓳ ꓟꓽ ꓥ ꓡ? ꓐꓯ ꓢꓲ꓾ ꓪ ꓔꓲ ꓠꓬ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓮ ꓘꓶꓸ ꓦꓶ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓐꓵ ꓞꓹ ꓟ  ꓟꓽ ꓐꓶꓻ ꓖꓴ ꓡꓰ ꓕ ꓑꓳ ꓟꓸ ꓙꓽ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓗꓷˍ ꓡꓳ=  ꓠꓴ ꓪ ꓮꓽ ꓟ ꓥˍ ꓟꓲ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓴ ꓬꓲꓼ ꓠꓴ ꓠꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓖꓽ ꓖꓶ ꓠꓬ꓾ ꓟꓴ ꓗꓪ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐꓽˍ ꓟꓲ ꓖꓳ ꓟˍ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓖꓶ ꓡˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ=

Add new comment

1 + 0 =