ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓑꓮꓲ (Sunday reflection)

 ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓑꓮꓲ

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓮꓽ ꓟ ꓥ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓒꓵꓽ ꓛꓳˍ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ ꓬꓲꓸˍ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓡ ꓥꓳ꓿ 24 ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓑ ꓙꓽˍ ꓟ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓔꓯꓸ ꓟ ꓟꓽ ꓥ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓐꓹ ꓐ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓥ ꓡꓳ꓿ 25 ꓕꓱ ꓟꓬ ꓙꓰꓽ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽˍ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓕꓯˍ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓗꓷꓳ꓿ 26 ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓟꓬꓱꓺ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓠ ꓟ꓾ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓗꓴ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓡꓱꓸꓼ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓟ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓛꓲ ꓡ ꓝꓲˍ ꓥꓳ꓿ 27 

Add new comment

19 + 0 =