ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓢꓲ ꓫꓬ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓧꓳꓽ ꓙꓰ_ ꓟ

ꓟꓳ-ꓫꓲ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓢꓲ꓾ ꓢꓲꓽ ꓫꓬ ꓡꓰ ꓝꓲˍ ꓟ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓐꓲ ꓡ ꓕꓯ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓔꓯ ꓟꓯꓻ ꓔ ꓢꓲ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓔꓲ ꓚꓰꓸ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓱ-ꓣꓴ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ ꓓꓯ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿ (ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯˍ ꓠꓬ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓗꓪ꓾ ꓬꓲ ꓪꓴꓸ ꓦꓵꓻ ꓟꓶˍ ꓟ ꓤꓽ ꓪꓴꓽ ꓮ ꓡꓲ ꓕꓲ ꓣꓳˍ ꓟꓲ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓔꓯ ꓔꓲ ꓚꓰꓸ ꓖꓶ ꓠ ꓗꓹ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓳ ꓔ ꓡꓳ꓿)  ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓗꓪ꓾ ꓮꓸ ꓖꓴꓽ ꓕꓲ ꓜꓱꓻ꓾ ꓥ ꓠꓬ ꓓꓱꓽ ꓑꓶ ꓤꓽ ꓠꓬꓲꓽ ꓟ꓾ ꓐꓯ ꓔ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓔꓲ ꓖꓶ ꓬꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓕꓯ ꓙꓱ-ꓣꓴ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ ꓢꓲ-ꓟꓰ ꓟꓬꓱ ꓔ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓬ ꓡꓳ꓿ ꓕꓱ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓔꓱꓹ ꓜꓳꓽˍ ꓟ ꓐꓰ ꓠꓲꓹ ꓒꓵꓽ ꓠꓲꓹ ꓡꓱ ꓢꓴ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ-ꓢꓷ-ꓡꓰ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓗꓴꓺ ꓖꓶ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓥ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦˍ ꓟꓲ ꓬꓲˍ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓡꓳ꓿ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓬꓲ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓟꓳꓻ ꓕ ꓑꓳꓸ ꓠꓴ ꓠꓬ ꓟꓽ ꓫꓵ ꓡ꓾ ꓐꓰ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓔ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲꓼ ꓠꓬꓲꓸ ꓖꓶꓽˍ ꓟ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓢꓲꓽ ꓫꓬ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓡꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓟꓹ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓗꓪ ꓟ ꓗ ꓫꓵ ꓐꓯˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓬꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓔꓯ ꓔꓯꓹ ꓓꓵꓽ ꓡ ꓕꓯ꓾ ꓢꓲ-ꓟꓰ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓡꓯꓼ ꓖꓳꓼ ꓗꓪ ꓔꓯꓹ ꓔ ꓢꓲ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓫꓱꓸ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓐꓯˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓮ ꓟꓶ ꓠꓴ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓧꓪꓸ ꓧꓪˍ ꓐꓰ ꓙꓰ ꓝꓲ ꓡꓯ꓿ ꓠꓴ ꓡꓰ ꓞꓳ ꓫꓵꓽ ꓐꓴ ꓟꓲꓽ ꓕꓯꓽ ꓗꓪ ꓙꓽ ꓖꓶ ꓔ ꓟ꓾ ꓠꓴ ꓫꓴꓹ ꓣꓴˍ ꓟ ꓣꓱꓽ ꓛꓰ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓟꓳꓻ ꓪ ꓡꓰꓳ꓿ 32 ꓬꓲ ꓠꓬ ꓐꓶꓽ ꓞꓳ ꓔꓯ ꓡꓬꓸ ꓖꓶˍ ꓟ ꓠꓬꓲ ꓟꓳꓻ ꓓꓴ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓠꓴ ꓑ ꓫꓬꓼ ꓬꓲ-ꓢꓷ-ꓡꓰ ꓐꓴ ꓟꓬꓱ ꓓꓳꓽ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓖꓴꓻˍ ꓟ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ꓾ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓟꓹ ꓟ ꓓꓵꓽ ꓙꓽ ꓟꓶˍ ꓡꓳ꓿ ꓢꓲ-ꓟꓰ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓶꓼ ꓥꓳꓽ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓟ-ꓡꓲ ꓔꓯ꓾ ꓠ ꓠꓹ꓾ ꓤ ꓠꓱ ꓕꓱ ꓟ ꓠꓬ ꓬꓲ-ꓢꓷ-ꓡꓰ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓟꓶꓻ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓰ꓾ ꓝꓮꓲ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓡꓱꓸ ꓗꓷ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓪꓴ-ꓢ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓚꓰꓸ ꓔ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓠꓽ ꓢꓴ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓔꓳꓹ ꓡ ꓠꓯꓹ ꓟ ꓢꓷꓸ ꓡꓰ ꓓꓴ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓥꓳ꓿ 35 ꓝꓮꓲ ꓠꓬ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓣꓳ ꓓꓵꓽ ꓙˍ ꓟ ꓔꓯꓺ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓓꓳ ꓡ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓚꓰꓸ ꓔ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓠꓴ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓔꓯˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓮꓸ ꓕꓽ ꓪꓴꓸ ꓒꓲꓹ ꓡꓰ ꓗꓸ ꓙ ꓙꓰˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓗꓸ ꓬꓯꓼ ꓡ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ ꓡꓴ-ꓘ 2ꓽ22-35 

Add new comment

1 + 16 =