ꓜꓲꓽ ꓜꓲꓽ ꓑꓲ, ꓑꓲ, ꓟꓽ ꓥˍ ꓟ (Dialogue with the Poor)

ꓜꓲꓽ ꓜꓲꓽ ꓑꓲ, ꓑꓲ, ꓟꓽ ꓥˍ ꓟ ꓟꓽ ꓓ ꓟꓽ ꓢꓽ ꓟꓽ ꓥˍ ꓟ ꓠꓬ ꓢꓲꓺ ꓡꓲ ꓟ ꓔꓯ ꓒꓬꓱꓼ ꓝꓲˍ ꓡꓳ꓿ ꓜꓲꓽ ꓜꓲꓽ ꓑꓲ, ꓑꓲ, ꓟꓽ ꓥˍ ꓟ ꓟꓽ ꓓ ꓟꓽ ꓢꓽ ꓬꓰ, ꓟ ꓠꓬ ꓞꓳ ꓤꓽ ꓟꓬꓱ ꓓꓳꓽ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓒꓵ, ꓟ ꓾ ꓞꓳ ꓤꓽ ꓪ ꓙꓵꓽ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓒꓵˍ ꓟ ꓥˍ ꓡꓳ꓿ 

Add new comment

4 + 3 =