ꓗ‐ꓕꓳ‐ꓡꓲꓗ ꓢ‐ꓢꓶ‐ꓠ (3) ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓒꓴ ꓔ ꓟ KMSS ꓜꓴꓻ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓪꓴ. ꓟꓴ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓜꓲꓼ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ ꓖꓪ ꓙꓱꓻ ꓜꓲꓼ ꓓꓴ ꓬꓰ ꓗꓷ ꓟ ꓓꓳꓽ

ꓗ‐ꓕꓳ‐ꓡꓲꓗ ꓢ‐ꓢꓶ‐ꓠ (3) ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓒꓴ ꓔ ꓟ  KMSS ꓜꓴꓻ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓪꓴ. ꓟꓴ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓜꓲꓼ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ ꓖꓪ ꓙꓱꓻ ꓜꓲꓼ ꓓꓴ ꓬꓰ ꓗꓷ ꓟ ꓓꓳꓽ  

 5 ꓦ ꓟ 25 ꓠꓬꓲ 2022 ꓘꓳꓼ ꓕꓯ ꓗ‐ꓕꓳ‐ꓡꓲꓗ ꓢ‐ꓢꓶ‐ꓠ (3) ꓟ ꓗꓪ ꓒꓴ ꓔ ꓟ KMSS ꓜꓴꓻ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓪꓴ. ꓟꓴ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓜꓲꓼ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ ꓖꓪ ꓙꓱꓻ ꓜꓲꓼ ꓓꓴ ꓬꓰ ꓓꓳ ꓡꓰꓳ꓿ 5 ꓦ ꓟ 23 ꓠꓬꓲ ꓕꓯ ꓟꓲ‐ꓚꓲ‐ꓠ St. Columban ꓪꓽ ꓘꓴ ꓦꓲꓻ ꓘꓴꓽ ꓗꓪ ꓡ ꓠ, ꓟ ꓙꓵ, ꓕꓯ KMSS ꓜꓴꓻ ꓔꓯ ꓮ ꓡꓲ ꓐꓰ ꓧꓳꓽ ꓣꓱꓽ ꓠ, ꓟ ꓖꓪ ꓙꓱꓻ ꓗꓷꓳ꓿ ꓝꓮꓲ ꓟꓯꓼ ꓘꓰ, ꓟꓯꓼ ꓑꓬ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓥ ꓟꓲ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ ꓬꓰ ꓙ ꓔ ꓙ ꓟꓬꓱꓽ ꓔꓯ ꓬꓰ  ꓗꓷꓳ꓿

5 ꓦ 24 ꓠꓬꓲ ꓔꓯ ꓗꓟꓢꓢ ꓜꓴꓻ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓪꓴ. ꓟꓴ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓖꓪ ꓙꓱꓻ ꓜꓲꓼ ꓓꓴ ꓔꓯ ꓧꓪ. ꓧꓪ ꓐꓰ ꓬꓰ ꓓꓳ ꓡꓰꓳ ꓐꓰ ꓢꓷ. ꓪ ꓡꓳ꓿ ꓗꓟꓢꓢ ꓜꓴꓻ ꓠꓬ ꓫ. ꓢꓴ ꓟꓷꓼ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓔ ꓙ ꓠ, ꓟ ꓗ‐ꓕꓳ‐ꓡꓲꓗ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓞꓳ ꓡꓰ ꓒꓴ ꓦ ꓔ ꓟ ꓜꓴꓻ ꓥ ꓡꓳ꓿

Add new comment

1 + 4 =