lisu news

lisu news

2020 ꓘˍꓼ ꓟꓯꓹ ꓗꓶ_ꓟ ꓗꓪ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓡꓲꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓪꓴꓽ ꓡ ꓟꓴ ꓡ ꓓꓴ ꓑꓮꓣꓔꓬ ꓚꓬꓹ ꓑꓮꓣꓔꓬ

ꓢꓽ ꓡ ꓙꓵꓽ ꓴ ꓢꓧꓪꓰ ꓟꓲꓠ (ꓢꓲ-ꓒ-ꓡ-ꓡꓴ) ꓔꓯ ꓑꓮꓣꓔꓬ ꓑ ꓢꓴ ꓜꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪ

ꓖ-ꓟꓶ-ꓓꓰ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓟ ꓔꓳ ꓙ ꓞ ꓡ ꓙꓵꓽ ꓐꓰ ꓖ-ꓟꓶ-ꓓꓰ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓑꓮꓣꓔꓬ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓲ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓐꓰ

ꓟꓳ-ꓡ-ꓫꓵꓸ ꓓꓰ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓘꓳꓹ ꓣꓴ_ꓟ ꓓꓳꓽ ꓔꓯ ꓡꓲꓢꓴ ꓠꓮꓔꓲꓳꓠꓮꓡ ꓓꓰꓦꓰꓡꓳꓑꓟꓰꓠꓔ ꓑꓮꓣꓔꓬ ꓑꓮꓖꓰ ꓗꓪ ꓐꓳ ꓧ ꓡꓳ=

Add new comment

10 + 3 =