Pakistan ꓗꓪ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓢꓯꓸ ꓒꓬꓱꓽ ꓔꓯ ꓟ Angelina Jolie ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓪ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓰ ꓚꓳ ꓬꓰ_ ꓟ ꓓꓳꓽ

Pakistan ꓗꓪ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓢꓯꓸ ꓒꓬꓱꓽ ꓔꓯ ꓟ Angelina Jolie ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓪ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓰ ꓚꓳ ꓬꓰ_ ꓟ ꓓꓳꓽ
  • Pakistan ꓗꓪ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓢꓯꓸ ꓒꓬꓱꓽ ꓔꓯ ꓟ Angelina Jolie ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓪ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓰ ꓚꓳ ꓬꓰ_ ꓟ ꓓꓳꓽ

ꓟꓬꓱꓺ ꓮ ꓘꓶꓸ ꓙꓳ_ ꓟ ꓢꓯꓸ ꓒꓬꓱꓽ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓡꓰ ꓟꓽ ꓞꓲ ꓫꓱꓸ ꓤ ꓠꓲꓹ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓟꓲ ꓥ ꓟ Angelina Jolie ꓠꓬ Pakistan ꓖꓴ ꓟꓶꓸ ꓗꓪ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓙꓵ_ ꓟ ꓑꓶ ꓓꓴ ꓫꓸ ꓓꓴ ꓮ ꓘꓶꓸ ꓔꓳꓹ ꓜꓳ ꓔꓬ ꓢꓴ 1559 ꓣꓳ ꓟꓽ ꓞꓲ ꓫꓵꓻ ꓢꓴ ꓔꓬ ꓟ ꓗꓪ 9 ꓦ 20 ꓠꓬꓲ ꓠꓽ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓕꓯ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓪ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓰ ꓚꓳ ꓡꓰꓳ ꓐꓰ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓔ ꓡꓳ=

6 ꓦ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓙꓵ ꓢꓲ 692 ꓣꓳ ꓫꓵꓻ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓔꓬ ꓦꓲꓻ ꓥ ꓟꓲ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓐꓬ ꓡꓰ_ ꓟ ꓡ ꓞꓳ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓔꓬ ꓦꓲꓻ ꓟꓽ ꓙꓳ ꓜ ꓓꓴ ꓫꓸ ꓓꓴ ꓔꓳꓹ ꓜꓳ ꓔꓬ ꓟ ꓢꓲꓼ ꓗꓴꓷꓼ ꓫꓴꓺ ꓗ-ꓣ-ꓛꓲ ꓙꓱ ꓦꓲꓻ ꓠꓽ ꓔꓶꓸ ꓗꓪ ꓢꓯꓸ ꓒꓬꓱꓽ ꓔꓯ ꓟ ꓙꓳꓡꓲꓰ ꓛꓲ ꓡ_ ꓟ ꓔꓯ ꓢꓯꓸ ꓒꓬꓱꓽ ꓕꓲ ꓟ ꓗꓪ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓥꓳ= ꓖꓳ ꓗꓸ ꓠꓯꓸ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓓꓴ ꓔꓳꓹ ꓜꓳ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓠꓯꓼ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ_ ꓟ ꓔꓯ ꓥ ꓟꓲ ꓟꓰꓓꓲꓮ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓢꓷꓸ ꓪ ꓡꓳ=

Add new comment

1 + 0 =