ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓯ ꓔꓷ ꓥꓳꓽ

ꓟ-ꓕꓲ ꓕꓳꓽ ꓶ 25: 14-30
ꓝꓮꓲ ꓟꓴ ꓗꓪ ꓗꓴꓷꓼ ꓠꓬ꓾ ꓡ ꓞꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓬꓲ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓚꓳ ꓑ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓘꓴ ꓔꓯꓹ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓖꓴꓽ ꓙꓴꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓠꓱꓸ ꓐꓯ ꓕꓲ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓢꓴ_ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓗ_ ꓡꓳ꓿
ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓬꓰ ꓗꓴꓸ_ ꓟ ꓔꓯ ꓡꓳꓸ ꓢꓲ꓾ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓒꓴꓻ ꓥꓪꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ꓾ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓠꓬꓲꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ꓾ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓕꓲ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓓꓴ ꓓꓳ ꓙꓰ_ ꓡꓳ
 
ꓟ-ꓕꓲ ꓕꓳꓽ ꓶ 25: 17 ꓠꓬꓲꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓟꓶ ꓢꓴ_ ꓟꓲ ꓖꓳ ꓟ_ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓔꓱ ꓬꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓒꓳꓹ ꓟꓶ_ ꓡꓳ ꓡꓱ ꓥ_ ꓟꓲ ꓕꓲꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓟꓶ ꓢꓴ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓙꓰ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓒꓴꓻ ꓔꓯ ꓓꓵꓽ ꓔꓵꓸ ꓗꓷ_ ꓡꓳ꓿
 ꓥꓪꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓟꓶ ꓢꓴ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓔꓱ ꓬꓲ ꓥꓪꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓔꓯꓹ ꓡ ꓢꓲ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓒꓴ ꓥꓪꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓡ_ ꓡꓳ꓿ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓱ ꓬꓲ ꓥꓪꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓒꓳꓹ ꓟꓶ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿
ꓠꓬꓲꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓟꓶ ꓢꓴ_ ꓟꓲ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓬꓲꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓡ_ ꓡꓳ꓿ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓱ ꓬꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓒꓳꓹ ꓟꓶ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿
ꓟ-ꓕꓲ ꓕꓳꓽ ꓶ 25: 24 ꓕꓲ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓟꓶ ꓢꓴ_ ꓟꓲ ꓡ ꓢꓲ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓠꓽ ꓞꓳ ꓦꓶꓻ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓟꓽ ꓫꓵꓸ ꓔ ꓟ ꓗꓪ ꓶꓼ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓟꓽ ꓓꓳꓽ ꓔ ꓟ ꓗꓪ ꓫꓺ_ ꓟ ꓥꓪ ꓢꓷ_ ꓡꓳ꓿
Yꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓒꓴꓻ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓟ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓰ ꓣꓴ ꓔꓯꓹ ꓡꓰꓼ ꓡꓯ꓿ ꓞꓲꓻ ꓕ-ꓡꓰ-ꓔꓷ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓖꓶ꓿
 
 

Add new comment