ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓢꓲꓽ ꓫꓬ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓧꓳꓽ ꓙꓰˍ ꓟ

(ꓡꓴ-ꓘ=2ꓽ22-35)

ꓟꓳ-ꓫꓲ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓢꓲ꓾ ꓢꓲ ꓫꓬ ꓡꓰ ꓝꓲˍ ꓟ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓐꓲ ꓡ ꓕꓯ꓾ ꓟ-ꓡꓲˍ ꓐꓰ ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓠꓬ ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓔꓯ ꓟꓯꓻ ꓔ ꓢꓲ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓔꓲ ꓚꓰꓸ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓱ-ꓣꓴ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ ꓓꓯ ꓙꓰˍ ꓡꓳ= ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯˍ ꓠꓬ ꓢꓲ ꓒ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓗꓪ꓾ ꓬꓲ ꓪꓴꓸ ꓦꓵꓻ ꓟꓶˍ ꓟ ꓤ ꓪꓴꓽ ꓮ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓣꓳˍ ꓟꓲ ꓢꓲ ꓒ ꓔꓯ ꓔꓲ ꓚꓰꓸ ꓖꓶ ꓠ ꓗꓹ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓳ ꓔ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓢꓲ ꓒ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓗꓪ ꓐꓯ ꓔ ꓟˍ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓮ ꓖꓴꓽ ꓕꓲ ꓜꓱ꓾ ꓥ ꓠꓬ꓾ ꓓꓱꓽ ꓑꓶ ꓤ ꓠꓬꓲꓽ ꓟ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓔꓲ ꓖꓶ ꓬꓰˍ ꓡꓳ=

ꓖꓳ ꓕꓯ ꓙꓱ-ꓣꓴ-ꓢ-ꓡꓱ ꓗꓪ꓾ ꓢꓲ-ꓟꓰ꓾ ꓟꓬꓱ ꓔ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓬ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓠꓬ ꓙꓲ ꓫꓬˍ ꓟˍ ꓐꓰ ꓠꓲꓹ ꓒꓵ ꓠꓲꓹ ꓡꓱ ꓢꓴ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ-ꓢꓷ-ꓡꓰ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓗꓴ ꓖꓶ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓥ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓠꓬ ꓬꓲˍ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓡꓳ= ꓢꓲ ꓒ ꓬꓲ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓟꓳ ꓕ ꓑꓳꓸ ꓠꓴ ꓠꓬ ꓟꓽ ꓫꓵ꓾ ꓐꓰ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓔ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓠꓬ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲꓼ ꓠꓬꓲꓸ ꓖꓶˍ ꓟ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓢꓲ꓾ꓢꓲꓽ ꓫꓬ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓡꓰˍ ꓡꓳ= ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓟꓸ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓙꓵꓽ ꓗ ꓗꓪ ꓟ ꓗ ꓫꓵꓽ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓢꓲ ꓢꓲ ꓫꓬ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓔꓯꓹ ꓓꓵꓽ ꓡˍ ꓕꓯ꓾ ꓢꓲ-ꓟꓰ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓡꓯꓼ ꓖꓳꓼ ꓗꓪ ꓔꓯꓹ ꓔ ꓢꓲ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓫꓱꓸ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓐꓯˍ ꓟˍ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓮ ꓟꓶ ꓠꓴ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓧꓪꓸ ꓧꓪꓸˍ ꓐꓰ ꓙꓰ ꓝꓲ ꓡꓯ=

ꓠꓴ ꓡꓰ ꓞꓳ ꓫꓵꓽ ꓐꓴ ꓟꓲꓽ ꓕꓯꓽ ꓗꓪ ꓙꓽ ꓖ ꓔ ꓟ꓾ ꓠꓴ ꓫꓴꓹ ꓣꓴˍ ꓟ ꓣꓱꓽ ꓛꓰ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓟꓳ ꓪ ꓡꓰꓳ= ꓬꓲ ꓠꓬ ꓐꓶꓽ ꓛꓳ ꓔꓯ ꓡꓬꓸ ꓖꓶˍ ꓟ ꓠꓬꓲ ꓟꓳ ꓓꓴ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓠꓴ ꓑ ꓫꓬꓼ ꓬꓲ-ꓢꓷ-ꓡꓰ ꓐꓴ ꓟꓬꓱ ꓓꓳꓽ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓖꓴˍ ꓟ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ꓾ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐꓼ ꓟꓹ ꓟ ꓠꓬ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓟꓶˍ ꓡꓳ= ꓢꓲ-ꓟꓰ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓶꓼ ꓥꓳꓽ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓟ-ꓡꓲ ꓔꓯ꓾ ꓠ ꓠꓹ꓾ ꓤ ꓠꓱ ꓕꓱ ꓟ ꓠꓬ ꓬꓲ-ꓢꓷ-ꓡꓰ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓟꓶ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟˍ ꓐꓰ꓾ꓝꓮꓲ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓡꓱꓸ ꓗꓷ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓪꓴ-ꓢ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓚꓰꓸ ꓔ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓠꓽ ꓢꓴ ꓡꓰ ꓔꓳꓹ ꓡˍ ꓟ ꓢꓷꓸ ꓡꓰ ꓓꓴ ꓒꓬꓱꓼ ꓡˍ ꓥꓳ= ꓝꓮꓲ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓣꓳ ꓓꓵꓽ ꓙˍ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓓꓳ ꓡ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓚꓰꓸ ꓔ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ= ꓠꓴ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓔꓯˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓑꓶꓸ ꓢꓴ ꓮ ꓕꓽ ꓪꓴꓸ ꓒꓲꓹꓡꓰ ꓗꓸ ꓙ ꓙꓰˍ ꓟˍ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓗꓸ ꓬꓯꓼ ꓡˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ=

Add new comment

1 + 5 =