ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓙꓴ-ꓢꓴ ꓦꓵꓸꓹ ꓡ ꓟ

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓙꓴ-ꓢꓴ ꓦꓵꓸꓹ ꓡ ꓟꓬꓰ-ꓢꓴ ꓙꓴ-ꓢꓴ ꓦꓵꓸꓹ ꓡ ꓟ
 ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓦꓵ_ ꓟ ꓠꓬ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓟ-ꓡꓲ ꓠꓬ ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓔꓯ ꓖꓶ ꓔ ꓗ ꓠꓯ꓾ ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓫ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓕꓯ ꓡꓰ꓾ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓖꓳ ꓓꓱ ꓗꓪ ꓤ ꓠꓱ ꓶꓻ ꓞ_ ꓟ ꓔꓯ ꓢꓴꓻ ꓟꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓤ ꓖꓴ ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓠꓬ ꓙꓲ ꓫꓬ_ ꓟ ꓡ ꓞꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓮ ꓙꓵ ꓢꓴ ꓟꓲꓽ ꓕꓯ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓸ ꓔꓳ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓠꓲꓹ ꓟꓽ ꓫꓵ ꓠꓬꓲ꓾ ꓘꓳ ꓫꓱ ꓫꓱ_ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡꓳ ꓗꓷ_ ꓐꓰ ꓓꓵ ꓙ ꓔꓬ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓕꓱ ꓟꓬ ꓙꓰꓽ ꓓꓵ ꓙ ꓔꓬ ꓕꓯ꓾ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓬꓲꓼ ꓟꓬ ꓘꓳ_ ꓗꓪ ꓢꓲ ꓒ ꓬꓲ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓓ-ꓪꓵ ꓞꓲ ꓤ ꓡꓯꓹ ꓤ ꓬꓳ-ꓢꓷꓳ꓾ ꓠꓴ ꓤ ꓟꓶ ꓟ-ꓡꓲ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓡ ꓠꓹ ꓟ ꓕꓽ ꓙꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓶꓻ ꓞ_ ꓟ ꓠꓬ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓤꓽ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓦꓵ ꓡ_ ꓥꓳ꓿ ꓠꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓟꓬꓱ ꓖꓶ ꓠ ꓗ_ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓑ ꓫꓬ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓝꓴꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓚꓬꓴ ꓓꓳ ꓡ ꓠꓹ ꓟ ꓬꓲ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ ꓕꓱ ꓟ ꓮ ꓙꓵ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ_ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓢꓲ ꓒ ꓡꓰ ꓟꓷ ꓠꓷꓹ ꓝ ꓢꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓐꓯ_ ꓟ ꓔꓯ ꓐꓲ ꓡ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓤ ꓟꓶ ꓡꓯꓸ ꓚꓵ ꓟ ꓠꓬ ꓤ ꓠꓱ ꓶꓻ ꓡꓰ ꓢꓲ꓾ ꓤ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓦꓵ ꓡ_ ꓥꓳ꓿ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓲ-ꓟ-ꓠꓴ-ꓡꓲ ꓟꓬꓱ ꓖꓶ_ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ (ꓲ-ꓟ-ꓠꓴ-ꓡꓲ ꓐꓯ_ ꓟ ꓡꓶꓸ ꓓꓳ ꓡ_ ꓠꓬ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓣꓳꓽ_ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓟ ꓥ ꓡꓳ  ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓬꓲꓼ ꓔ ꓧꓪꓸ ꓛꓲ ꓡ ꓠꓬ꓾ ꓢꓲ ꓒ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓸ ꓔ_ ꓟ ꓔꓯ ꓠ ꓡꓳ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓤ ꓟꓶ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓡ_ ꓡꓳ꓿
 
 
 

Add new comment

11 + 7 =