ꓤꓶꓸꓹ ꓷꓽ ꓚꓵꓸꓹ

ꓤꓶꓸꓹ ꓷꓽ ꓚꓵꓸꓹ

ꓞꓲꓼ ꓣꓳˍ ꓟ ꓤꓶꓸꓹ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰꓞꓲꓼ ꓪꓴꓽ ꓡꓰˍ ꓟ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ ꓤꓶꓸꓹ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍ ꓟ ꓥꓪ ꓐꓹ- ꓐꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓥꓳˍ ꓟ ꓥꓪ ꓟˍ ꓟ ꓒꓵꓽ ꓓꓰˍ ꓟ ꓤꓶꓸꓹ ꓷꓽ ꓚꓵꓸꓹ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓫꓳꓸꓹ ꓠꓱˍ ꓟ ꓢꓲꓹ ꓪꓰ ꓤꓼ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓞꓳ ꓙꓳ ꓤꓶꓸꓹ ꓔꓯꓸ ꓠꓬꓲ ꓙ ꓢꓴ ꓥꓪ ꓙꓰ ꓚꓱꓹ ꓙ ꓖꓴ ꓟꓳꓸ ꓖꓶꓽ ꓢꓴ=

ꓫꓸ ꓟꓳꓸꓸꓸ ꓐꓹ ꓟˍ ꓳ ꓣꓱꓽ ꓛꓰꓽ ꓠꓵꓸꓹ ꓠꓲꓹ ꓐꓲꓸꓸ ꓞꓹ ꓓꓳꓹ ꓟꓴꓸꓸꓸ ꓫꓱꓸ ꓖꓶꓽ ꓥꓪ ꓙꓽ ꓜꓲꓼ ꓠꓲꓹ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓒꓬꓱꓽ ꓐꓳꓽ ꓖꓶꓽ ꓠꓯˍ ꓡꓳ ꓟꓬꓱꓸꓸ ꓓꓳꓽ ꓖꓶꓽ ꓠꓯˍ ꓡꓳ= ꓥꓪ ꓐꓹ- ꓐꓽ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓟˍ ꓟ =

Add new comment

17 + 2 =