ꓙꓵꓻ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓫꓵꓽ ꓬꓲ ꓧꓪ ꓥ ꓟ

ꓙꓵꓻ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓫꓵꓽ ꓬꓲ ꓧꓪ ꓥ ꓟ

ꓟ-ꓕꓲ = 12ꓽ46-50

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓞꓳ ꓜꓴ ꓔꓯ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓔꓬ ꓢꓰꓽ ꓕꓯ꓾ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟˍ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓠꓹ ꓟ ꓠꓱ ꓫꓱꓸ ꓗꓪ ꓦꓰꓼ ꓞꓹ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ ꓠꓴ ꓟꓹ ꓟˍ ꓐꓰ ꓠꓴ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓴ ꓠꓱ ꓫꓱꓸ ꓗꓪ ꓦꓰꓼ ꓞꓹ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓟꓹ ꓟˍ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓐꓴ ꓮꓽ ꓟ ꓥ ꓡ? ꓐꓯ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓡꓯꓼ ꓠꓬꓲ ꓖꓴ ꓔ ꓢꓲ꓾ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓥꓪ ꓟꓹ ꓟˍ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓐꓴ= ꓟꓴ ꓗꓪ ꓗꓪ ꓟ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐꓽ ꓠꓲꓹ ꓡꓶꓽ ꓛꓳ ꓢꓴ ꓠꓽ꓾ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓐꓴˍ ꓐꓰ ꓮ ꓝꓲ ꓠꓬꓲ ꓟˍ ꓐꓰ ꓟꓹ ꓟ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ=

Add new comment

7 + 1 =