ꓠꓲꓹ ꓗꓴ ꓟꓬ ꓗꓴ ꓖꓶ ꓙ ꓟꓳ_ ꓟ ( Reflection)

 ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯꓺˍ ꓐꓰ ꓓꓳ ꓡ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓙꓵˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓐꓹ ꓐ ꓬꓲ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍ ꓠꓬꓲ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯꓺˍ ꓐꓰ ꓓꓳ ꓡ ꓢꓲ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓗꓪ ꓡꓻꓳ꓿ ꓝꓮꓲ ꓠꓬ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓧꓹ ꓗꓷ ꓢꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓙꓰˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿  ꓬꓲ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ ꓡꓰ꓾ ꓮ ꓟꓶ ꓠ ꓠꓴ ꓔꓯꓺ ꓥꓳꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓫꓸ ꓕꓱ꓾ ꓫꓬꓽ ꓫꓬˍ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓕꓱˍ ꓡꓳ꓿  ꓠꓴ ꓠꓬ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓡꓱꓸꓼ ꓢꓷꓸ ꓖꓴˍ ꓟ ꓐꓰ꓾ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓮꓽ ꓟˍ ꓟꓲ ꓟꓰꓹ ꓠ ꓠꓬꓲ ꓟꓽ ꓛꓵ ꓟ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓢꓷꓸ ꓢꓲ꓾ ꓠꓴ ꓠꓽ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯꓺˍ ꓐꓰ ꓡꓻ ꓢꓴ ꓥ ꓟ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓙꓵꓻˍ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ 

Add new comment

10 + 8 =