ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ

ꓥꓪ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓲꓸ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ ꓢꓴ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿  ꓘ-ꓡꓲꓳ ꓒ ꓟꓽ ꓥ ꓟ ꓬꓴ-ꓓ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓷ ꓡꓰ ꓠꓬꓲ ꓠꓴ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓡ? ꓐꓰ ꓠ ꓠꓬꓲˍ ꓡꓳ꓿ 2ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓮꓽ ꓟ ꓥ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓒꓵꓽ ꓛꓳˍ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ ꓬꓲꓸˍ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓡ ꓥꓳ꓿  ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓑ ꓙꓽˍ ꓟ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓔꓯꓸ ꓟ ꓟꓽ ꓥ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓐꓹ ꓐ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓕꓱ ꓟꓬ ꓙꓰꓽ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽˍ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓕꓯˍ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓗꓷꓳ꓿  ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓟꓬꓱꓺ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓠ ꓟ꓾ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓗꓴ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓡꓱꓸꓼ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓟ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓛꓲ ꓡ ꓝꓲˍ ꓥꓳ꓿ 

Add new comment

5 + 1 =