ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ (daily reflection)

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ (daily reflection)

ꓬꓳ-ꓦ ꓔꓯ ꓐꓱꓻ ꓗꓷ ꓗꓸ ꓠꓯꓸ꓾ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓖ-ꓡꓲ-ꓡꓲ ꓟꓵ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓶꓼ ꓓꓳ ꓫꓱꓹ ꓓꓳ ꓚ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾  ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓐꓲ ꓡꓺꓳ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓗꓴꓷ ꓠꓶꓽ ꓡꓺꓳ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓡꓶꓸ ꓢꓲ ꓶꓼ ꓓꓳ ꓫꓱꓹ ꓓꓳ ꓔꓯ ꓙꓵꓻ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ ꓖ-ꓡꓲ-ꓡꓲ ꓬꓲꓻ ꓡꓴꓽ ꓐꓱ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓫꓱꓽ ꓔꓬ ꓕꓯ꓾ ꓢꓲ-ꓟꓴˍ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓯ-ꓓꓱ-ꓣꓴ ꓠꓬ ꓥꓪꓸ ꓧꓪ ꓢꓴ ꓥ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲꓻ ꓡꓴꓽ ꓐꓱ ꓗꓪ ꓥꓪꓸ ꓓꓳꓽ ꓔꓬ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓟꓳꓻˍ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓡꓯ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓡꓰ ꓡꓽ ꓞꓳ ꓧꓪ ꓟꓶ ꓢꓴ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓝꓲˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿  ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓞꓼ ꓐꓰ ꓥꓪꓸ ꓑꓱꓸ ꓗꓶ ꓔꓸ ꓬꓰ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿  ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓑꓹ ꓤ ꓙꓰ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓜꓲ-ꓐꓱ-ꓓꓲ ꓬꓲ ꓮ ꓐꓲ ꓬ-ꓗꓴˍ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓬꓳ-ꓦ ꓠꓬ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓥꓪꓸ ꓑꓱꓸ ꓑꓱꓺ ꓔꓬ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓟꓳꓻˍ ꓡꓳ꓿  ꓖꓳ ꓕꓲꓽ ꓑꓹ ꓗꓪ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓘꓴꓻ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓐꓹ ꓐ ꓜꓲ-ꓐꓱ-ꓓꓲ ꓔꓯ꓾ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓪꓽ ꓗꓴꓸ ꓔ ꓢꓴ ꓐꓴˍ ꓐꓰ ꓔꓲꓹ ꓬꓰ ꓝꓲ ꓢꓲ꓾ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿ 

Add new comment

6 + 6 =