ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ (Gospel reading)

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ (Gospel reading)

ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓙꓳꓺˍ ꓟꓲ ꓙꓳꓺ꓾ ꓗꓹˍ ꓟꓲ ꓮꓽ ꓘꓶꓸ ꓗꓹ ꓛꓲ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓬꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓡꓱꓼ ꓜꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓮꓸ ꓟꓲꓸ ꓟꓲꓸ ꓔꓷꓹ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿ꓖꓳ ꓕꓯ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓞꓼ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓜꓲꓻ ꓡ ꓢꓲ ꓒꓵꓽ ꓗꓹ ꓬꓰ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡꓻ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓛꓲ ꓒꓯꓹ ꓗꓪ ꓢꓳꓸ ꓔ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓪꓴꓸ ꓓꓵ ꓕꓱꓼˍ ꓡꓳ꓿ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ꓾ ꓕꓽ ꓙꓳꓺ꓾ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓐꓴ ꓔꓯ꓾ ꓖ-ꓡꓲ-ꓡꓲ ꓗꓪ ꓙꓰ꓾ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓳꓻˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓖꓶ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ꓤ ꓟꓶ ꓤ ꓐꓴ ꓙꓰ ꓗꓷ ꓕꓯ꓾ ꓦꓴꓺ ꓠꓬꓹ ꓢꓴ ꓟꓯꓼ ꓕꓲ ꓐꓱ ꓠꓽ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓬꓲꓼ ꓙꓰ ꓢꓲ꓾ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓗꓷ ꓡꓰˍ ꓟ ꓫꓵꓽ ꓪꓴ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓔꓲ ꓒ ꓪꓴꓸ ꓓꓵ ꓣꓱꓽ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿ꓔꓲ ꓒ ꓐꓴˍ ꓐꓰ ꓞꓳ ꓪꓴꓽ ꓞꓳ ꓔꓲ ꓐꓴ ꓜꓲꓼ ꓡꓯꓽ ꓘꓳ ꓢꓲ ꓖꓪꓻ ꓙꓱ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓟꓯꓼ ꓤ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓒꓴ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ꓠꓴ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ꓾ ꓢ ꓘꓪ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓬꓲꓼ ꓔ ꓔꓬ ꓕꓯ꓾ ꓬꓲ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ ꓡ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓫꓵꓻ ꓟꓳꓻ ꓘꓴꓽ ꓔꓯꓹ ꓙꓰ ꓐꓷ꓾ ꓐꓰ ꓐꓯ꓿ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ꓾ ꓓꓳꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓫꓴ ꓙꓵꓽ ꓒ ꓑ ꓙꓽ ꓡꓰˍ ꓟꓲ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓘꓶꓸ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓮ ꓡꓲ ꓟꓽ ꓗꓷ ꓡꓰ ꓝꓲ꓾ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓒꓴ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓟꓸ ꓔ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓬꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓬꓴ-ꓔ ꓡ ꓞꓳ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓚ ꓔꓬ ꓡꓳ꓿

Add new comment

3 + 3 =