ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ (Gospel reading)

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ (Gospel reading)

ꓥꓪ ꓠꓬ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓗꓪ ꓢꓲꓺ ꓡꓲ ꓟ ꓔꓯꓹ ꓧꓳꓽ ꓡ ꓡꓳ ꓕꓽ ꓓꓵꓽ ꓙ꓿ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓗꓪ ꓢꓲꓺ ꓡꓲ ꓟ ꓔꓯꓹ ꓧꓳꓽ ꓡ ꓟ ꓟꓽ ꓥ꓿ ꓮꓸ ꓕꓽ ꓔꓯꓹ ꓧꓳꓽ ꓡ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓠꓽ꓾ ꓬꓲꓸ ꓤꓽˍ ꓐꓰ ꓬꓲꓸ ꓐꓹ ꓐ꓾ ꓮꓸ ꓟꓲꓽˍ ꓐꓰ ꓟꓹ ꓟ꓾ ꓛꓲꓼ ꓟ ꓐꓰ ꓟꓹ ꓟ ꓑꓯꓹ ꓔꓯ ꓔꓳꓹ ꓡꓯꓽ ꓘꓳ ꓝꓲˍ ꓐꓰ ꓡꓻ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ꓡ ꓞꓳ ꓬꓲ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓕꓲ ꓦꓲ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓛꓴꓽ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓗꓷ ꓡꓰˍ ꓥꓳ꓿ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍ ꓟ ꓢꓶꓸ ꓟꓽ ꓞꓲ ꓮ ꓐꓽ ꓮ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓢꓲ ꓤ ꓬꓰ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍ ꓟ ꓕꓯꓽ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓮ ꓐꓲ ꓮꓸ ꓟꓲꓽ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓢꓲ ꓤ ꓬꓰ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ꓿ꓬꓲ ꓡꓯ ꓐꓳ ꓔꓶꓸ ꓓꓴ ꓑꓱꓸ ꓔ ꓢꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓛꓳꓻ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓢꓲ ꓤ ꓬꓰ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ꓿ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓔꓯ ꓠꓲ ꓥꓳꓺ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓟꓶꓽ ꓬꓰˍ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓒꓲꓼ ꓬꓰ ꓢꓴ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓧꓪ ꓟꓶˍ ꓥꓳ꓿ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ꓟꓷꓽ ꓠꓷꓹ ꓝꓸ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓟꓷꓽ ꓠꓷꓹ ꓝꓸ ꓢꓴ ꓟꓶˍ ꓟ ꓡꓯꓼ ꓫꓴ ꓬꓲˍ ꓟꓲ ꓟꓶˍ ꓥꓳ꓿ ꓔꓱꓹ ꓜꓳꓽ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓔꓱꓹ ꓜꓳꓽ ꓢꓴ ꓟꓶˍ ꓟ ꓡꓯꓼ ꓫꓴ ꓬꓲˍ ꓟꓲ ꓟꓶˍ ꓥꓳ꓿ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓔꓱꓹ ꓔꓱꓹꓼ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓥꓪ ꓢꓲ ꓤ ꓐꓴ ꓕꓱ ꓟꓬ ꓗꓪ ꓣꓳꓺ ꓓꓰꓺˍ ꓟ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ꓾ ꓬꓲꓻ ꓛꓵꓼ ꓕꓲ ꓗꓶꓸ ꓤꓽˍ ꓡꓰꓽ ꓖꓶ ꓓꓳꓻ ꓢꓴˍ ꓟꓲ꓾ ꓬꓲ ꓡꓯꓼ ꓫꓴ ꓟꓽ ꓒꓲꓼ ꓬꓰ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓞꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓕꓵꓼ ꓪꓽ ꓖꓶꓽ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓠꓽ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓘꓹ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓟꓸ ꓟꓲ ꓚ ꓙꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓓꓳ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿

Add new comment

2 + 9 =