lisu news

lisu news

ꓟꓳ-ꓖꓴ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓪꓴꓽ ꓡ ꓟꓴ ꓡ ꓓꓴ ꓑꓮꓣꓔꓬ [ꓚꓬ ꓑꓮꓣꓔꓬ] 2020 ꓘꓳꓼ ꓟꓯꓹ ꓗꓶ ꓔꓯꓸꓸ ꓡꓯꓼ ꓘꓳ_ꓟ ꓗꓪ ꓧꓪꓸ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓖꓪ ꓙꓱ_ꓟ ꓓꓳ ꓔꓯ ꓡꓲꓢꓴ ꓠꓮꓔꓲꓳꓠꓮꓡ  ꓓꓰꓦꓰꓡꓳꓑꓟꓰꓠꓔ ꓑꓮꓣꓔꓬ ꓑꓮꓖꓰ ꓗꓪ ꓐꓳ ꓔ ꓡꓳ=

Add new comment

10 + 2 =