ꓓꓰꓽ_ ꓠꓬ ꓟꓶ_ ꓟ

 ꓬꓲ ꓠꓬ ꓝꓮꓲ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓮꓽ ꓟ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓙꓳ ꓢꓲ꓾ ꓦꓬꓼ ꓔꓱ ꓫꓵ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓗꓪ ꓛꓳꓽꓳ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓫꓪ ꓒꓵꓼ ꓢ ꓑꓬ ꓛꓵꓽ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓓꓴꓻ ꓓꓳ_ ꓟ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓛꓲ ꓡ ꓠꓬꓲ꓾ ꓥꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓮ ꓫꓵ ꓲꓹꓺ ꓖꓶ ꓓꓴ ꓟꓽ ꓙꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓦꓲ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓘꓶꓻ ꓡꓶꓽ ꓡꓯ꓿ ꓮ ꓟꓶ ꓠꓽ ꓗ ꓘꓶ ꓚꓵꓸ ꓔ_ ꓡꓳ꓿ ꓤ ꓠꓱ ꓐꓴ_ ꓟꓲ ꓘꓹ ꓛꓽ ꓗꓪ ꓥꓪ_ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓺꓼ ꓬꓲꓼ ꓔ ꓔꓬ_ ꓡꓳ꓿ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓥꓪ ꓔꓴꓺ ꓡ ꓟꓽ ꓠ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ_ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ ꓥ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓬꓲ ꓟꓽ ꓔꓴ ꓡ ꓥ_ ꓟꓲ꓾ ꓬꓲ ꓟꓽ ꓟꓶ ꓟꓽ ꓞꓽ ꓓꓰꓽ ꓔꓬ_ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓴ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓮ ꓫꓵ ꓣꓱ ꓬꓯꓼ_ ꓠꓬ ꓮ ꓫꓵ ꓖꓶ_ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪ ꓝꓮꓲ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ_ ꓠꓬꓲ꓾ ꓓꓰꓽ꓾ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓖꓶ ꓡ_ ꓥꓳ꓿ ꓧꓪ꓾ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓧꓪ ꓟꓶ_ ꓥꓳ꓿ ꓗ ꓘꓶ ꓲꓹꓼ꓾ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓒꓴꓺ ꓖꓶ ꓡ_ ꓥꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓓꓰꓽ ꓢꓴ ꓮ ꓙꓵ ꓠꓬ ꓓꓰꓽ ꓟꓶ_ ꓥꓳ꓿ ꓧꓪ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓧꓪ ꓟꓶ_ ꓥꓳ꓿ ꓗ ꓘꓶ ꓲꓹꓼ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓒꓴ ꓖꓶ ꓡ_ ꓥꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓣꓱꓽ ꓢꓴ꓾ ꓬꓲ ꓮ ꓐꓲ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓹꓫꓪ ꓒꓵꓼ ꓓꓰꓽ ꓡ_ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓭꓸ ꓛꓲ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓙꓳ_ ꓡꓺꓽ]꓿ ꓥꓪꓸ ꓓꓰꓽ_ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪꓸ ꓪꓴꓸ ꓙꓴꓽ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓩꓴ ꓣꓴ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓙꓳ_ ꓡꓺꓽ꓿ ꓮ ꓭꓸ ꓩꓴ ꓓꓰꓽ_ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓲ ꓙꓱꓼ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓙꓳ_ ꓡꓺꓽ꓿ꓠꓴ ꓪ ꓠꓬ ꓥꓶ_ ꓟ ꓡ ꓞꓳ ꓥ_ ꓟꓲ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓤ ꓠꓱ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓙꓲ_ ꓟ ꓖꓴꓽ ꓙꓴꓽ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓢꓷ_ ꓠꓬ꓾ ꓟꓴ ꓗꓪ ꓗꓪ ꓟ ꓠꓴ ꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓠꓽ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓓꓰꓽ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓢꓶꓸ ꓟꓽ ꓞꓲ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓖꓶ ꓡ_ ꓥꓳ ꓟꓽ ꓥ ꓡꓺꓽ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿  ꓡꓴ-ꓘ ꓕꓳꓽ ꓶ 11: 5-13

Add new comment

1 + 2 =