ꓙꓵꓸꓹ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓫꓴꓽ ꓬꓲ ꓧꓪ ꓥ ꓟ

ꓖꓳ ꓕꓯ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ_ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓽ ꓡ ꓞꓳ ꓬꓲ ꓜꓴ ꓑꓶ ꓓꓴ ꓬꓲ ꓒ ꓕꓲꓸꓼ ꓗꓪ ꓡ ꓟꓽ ꓪ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓠꓴ ꓟꓹ ꓟ_ ꓐꓰ ꓠꓴ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓴ ꓠꓱ ꓫꓱ ꓟꓸꓼ ꓗꓪ ꓦꓰꓼ ꓞꓹ ꓢꓲ꓾ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓟꓳ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓙꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓑ ꓙ ꓢꓲ ꓛꓳ ꓬꓰ ꓢꓴ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓟꓹ ꓟ_ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓐꓴ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓿

ꓡꓴ-ꓘ ꓕꓳꓽ ꓶ 8: 19-21

 

Add new comment

4 + 1 =