ꓟꓶꓽ ꓛꓵꓽ ꓟ ꓤ ꓔꓲꓸ ꓔꓯ ꓢꓯꓸ ꓬꓲꓼ ꓡ ꓝꓲ_ ꓟ

ꓡꓴ-ꓘ ꓕꓳꓽ ꓶ 7: 11-17

 ꓠꓬꓲꓽ ꓢ ꓠꓬꓲ ꓗ ꓠꓯ꓾ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓠ-ꓬꓰ ꓟꓬꓱꓺ ꓔ_ ꓟ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓕꓲ ꓟ ꓗꓪ ꓙꓰ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ_ ꓐꓰ ꓡ ꓞꓳ ꓬꓲ ꓜꓴ ꓓꓽ ꓟ_ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓙꓰ_ ꓡꓳ꓿ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗ ꓘꓶ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓙꓰ_ ꓐꓰ ꓬꓰ ꓔꓬ_ ꓕꓯ꓾ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓞꓳ ꓫꓵꓻ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓑꓱꓸ ꓓꓳ ꓡ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓤꓽ ꓔꓲꓸ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ_ ꓟꓲ ꓟꓶꓽ ꓛꓵ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓙꓰ ꓢꓴ_ ꓟꓲ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓕꓲ ꓜꓴ ꓙꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓡꓰ ꓟꓶꓽ ꓛꓵ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳꓻ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱꓸ ꓤ ꓢꓲ꓾ ꓕꓽ ꓥꓴꓻ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓒ ꓕꓲꓸꓼ ꓗꓪ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓬꓺ ꓖꓴ ꓬꓺ ꓐꓯ ꓗꓪ ꓫꓱꓹ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓑꓱꓸ ꓢꓴ ꓦꓰꓼ ꓡꓰ_ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓡꓰ꓾ ꓤ ꓖꓴ ꓡꓯꓸꓳ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ_ ꓠꓬꓲ꓾ ꓔꓴ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓞꓳ ꓫꓵꓻ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓸ ꓔꓴ ꓡ ꓢꓲ ꓫ ꓕꓱ ꓡ_ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓔꓯ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓙꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓙꓳꓺ ꓡꓰ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓟꓬꓱ ꓓꓳꓽ ꓖꓶ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓟꓷ ꓠꓷꓹ ꓝ ꓢꓴ ꓓꓽ ꓟ ꓣꓳꓽ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓔꓴ ꓡ_ ꓡꓳ꓿ ꓝꓮꓲ ꓠꓬ ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓑ ꓫꓬ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓠꓬꓲ ꓙ ꓡꓻꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓕꓱ ꓕꓲ ꓫꓵꓽ ꓬꓰ_ ꓟ ꓓꓳꓽ ꓠꓬ꓾ ꓬꓴ-ꓔ ꓟꓵꓽ ꓮ ꓙꓵ ꓡꓱꓸꓼ_ ꓐꓰ ꓚꓳ ꓡꓳ ꓡꓳ ꓟ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓐꓯ ꓒꓬꓱ ꓙꓰ_ ꓡꓳ꓿

 

Add new comment

1 + 0 =