ꓢꓲ ꓒ ꓡꓰ ꓟꓸꓔ ꓟ ꓪ ꓘꓴ ꓓꓴ

 ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓟꓵꓽ ꓕꓲ ꓖꓺ ꓗꓪ ꓪ ꓘꓴ ꓔꓬ ꓢꓲ꓾ ꓪ ꓘꓴ ꓓꓳ ꓡꓰ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓗꓪ ꓟ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓢꓲꓺ ꓒꓽꓳ꓾ ꓬꓳ-ꓦ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓪ ꓘꓴ ꓟꓸ ꓖꓶ_ ꓟ_ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓪ ꓘꓴ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓪꓽ ꓘꓴ_ ꓕꓯ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ ꓠꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓹꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓔꓬ_ ꓟ] ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓐꓹ ꓐꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓺ ꓢꓲ ꓫꓬ_ ꓟ ꓔꓯ ꓒꓵꓽ ꓔꓬ ꓝꓲ꓿ ꓠꓴ ꓗꓴꓷꓼ ꓓꓳ ꓡ ꓝꓲ꓿ ꓹꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓠꓲꓹ ꓡꓶꓽ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ_ ꓟ_ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ_ ꓟꓲ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓝꓲ]꓿ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓣꓱ ꓬꓯꓼ_ ꓟ ꓜꓽ ꓓꓴ꓾ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓖꓶ ꓜꓽ ꓡꓯ꓿ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓝꓴꓲ ꓔꓯ ꓖꓽ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓐꓵꓺ ꓞ ꓢꓴ ꓮ ꓙꓵ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓚꓲ ꓛꓬ_ ꓟꓲ ꓖꓽ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓿ ꓤꓹ ꓠꓬꓲ_ ꓟ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓧꓳꓽ ꓓꓵ ꓙꓰ꓿ ꓹꓥꓶ_ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓓꓳ ꓖꓶ ꓡꓯ]꓾ ꓐꓰ ꓪ ꓘꓴ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿  ꓡꓴ-ꓘ ꓕꓳꓽ ꓶ 11: 1-4

 

Add new comment

10 + 6 =