ꓥꓪ ꓔꓯ ꓙꓵꓻ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓙꓵꓻˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲꓸ ꓫꓵꓻ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓯ ꓟꓸ ꓖꓶˍ ꓟ

ꓬꓳ-ꓦ 12ꓽ 44-50

ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓘꓴ ꓢꓲ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯˍ ꓡꓳ= ꓥꓪ ꓔꓯ ꓙꓵꓻ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓙꓵꓻˍ ꓟ ꓟꓽ ꓥ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓙꓵꓻˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓳ ꓢꓴˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓟꓳˍ ꓟ ꓥꓳ=ꓥꓪ ꓔꓯ ꓙꓵꓻ ꓢꓴ ꓮ ꓟˍ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓞꓲꓹ ꓟ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟꓽ ꓛꓵ ꓠꓹ ꓟ꓾ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓠꓬꓲ ꓟꓳ ꓓꓴˍ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓗꓪ ꓡˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ=ꓮ ꓟ ꓥˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓑ ꓙꓽ ꓢꓲ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ ꓛꓳˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓟꓴ ꓟꓽ ꓘꓶꓽ= ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯˍ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓡ ꓞꓳ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓟꓴ ꓘꓶꓽˍ ꓐꓰ ꓡ ꓟ ꓟꓽ ꓥ= ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓠꓹ ꓟ ꓡ ꓟ ꓥ ꓡꓳ= ꓥꓪˍ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓡꓳꓹ ꓬꓰ ꓟ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ꓾ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓗꓷ ꓟ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓟꓴ ꓘꓶꓽˍ ꓥꓳ=  ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓕꓱˍ ꓟ ꓟꓽ ꓥ=  ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ꓾ ꓥꓪ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓐꓯ ꓠꓯꓹ ꓟˍ ꓐꓰ ꓮ ꓡꓰ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓠꓯꓹ ꓟ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓖꓶ ꓔ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓠꓬ ꓕꓲ ꓞꓲꓼ ꓕꓲ ꓑ ꓟ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓥ ꓟ ꓥꓪ ꓢꓷꓸˍ ꓡꓳ=ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓡ ꓟˍ ꓡꓰꓽ ꓫꓸ ꓕꓱˍ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ=

Add new comment

2 + 10 =