ꓥꓪ ꓢꓲ ꓡꓲ ꓟ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓖꓶ_ ꓥꓳ=

ꓬꓳ-ꓦ ꓕꓳꓽ ꓶ 14: 27-31
ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓢꓲ ꓡꓲ ꓟ ꓖꓶ ꓔ ꓬꓰ_ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓢꓲ ꓡꓲ ꓟ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓖꓶ_ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓖꓶ_ ꓟ_ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ꓿ ꓠꓴ ꓪ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓕꓽ ꓙꓽ ꓫꓸ꓾ ꓙꓳꓺ_ ꓟꓲ ꓕꓽ ꓙꓳꓺ꓿ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ꓾ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓙꓰ_ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓟ_ ꓐꓰ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓡ_ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓟ ꓠꓴ ꓪ ꓑ ꓙ_ ꓡꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ_ ꓕꓯ ꓠꓽ꓾ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓙꓰ_ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓴ ꓪ ꓠꓲꓹ ꓒꓴ_ ꓡꓳ ꓫꓵꓽ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓐꓹ ꓐ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓪꓴꓽ_ ꓡꓳ꓿ ꓕꓱ ꓟ ꓗꓷ ꓡꓰ_ ꓕꓯ ꓠꓴ ꓪ ꓙꓵꓻ ꓠꓹ ꓟ꓾ ꓮ ꓟꓶ ꓟꓽ ꓗꓷ ꓡꓰ ꓕꓯ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓔꓸ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓿ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓖꓳ ꓑꓳ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓟꓽ ꓫ ꓕꓱꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓕꓱ ꓟ ꓬꓲ ꓢꓲꓽ ꓒ ꓡ_ ꓥꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓕꓯꓽ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓮ ꓫꓵ ꓙꓵꓽ ꓪꓽ ꓟꓽ ꓙꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ_ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ_ ꓟ_ ꓐꓰ꓾ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓖꓶ ꓔ_ ꓟ_ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓥꓪ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓬꓰ_ ꓟ ꓠꓬ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓢꓷ ꓡꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓔꓴ꓾ ꓣꓳ ꓙꓰ ꓡꓯ꓿
 
 
 

Add new comment

3 + 9 =