ꓬꓲ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓬꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓢ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓫꓵꓽ ꓠꓬꓲ_ ꓟ

ꓡꓴ-ꓘ ꓕꓳꓽ ꓶ 9: 57-62 ꓙ ꓖꓴ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓪ ꓫꓱꓽ ꓔꓬ_ ꓕꓯ꓾ ꓡ ꓞꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ꓾ ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓙꓰ_ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓙꓰ_ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓪꓴꓸ ꓓꓵꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓘꓴꓻ ꓙꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓟꓵꓽ ꓪꓴ ꓗꓪ ꓟ ꓠꓬꓹ ꓤ_ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓘꓶꓻ ꓙꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓡ ꓞꓳ ꓮ ꓐꓲ ꓠꓽ ꓪꓴꓸ ꓓꓵ ꓗꓳꓺ ꓖꓴ ꓟꓽ ꓙꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓡꓰ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓡꓰ꓾ ꓢꓲꓺ ꓒꓽꓳ꓾ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓧꓶꓸ ꓕꓯ ꓔꓵꓸ ꓬꓰ ꓝꓲ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓾ ꓞꓳ ꓫꓵꓻ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓞꓳ ꓫꓵꓻ ꓔꓯ ꓔꓵꓸ ꓝꓲ꓾ ꓠꓴ ꓠꓽ ꓪꓴ-ꓢ ꓗꓴꓷ ꓚꓺ ꓓꓳ ꓙꓰ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓣꓳ_ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓢꓲꓺ ꓒꓽꓳ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓙꓰ_ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ_ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓧꓶꓸ ꓕꓯ ꓡꓯ ꓒꓯ ꓝ ꓬꓰ ꓝꓲ ꓢꓰꓽ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ_ ꓟꓲ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓢꓲꓹ ꓖꓳꓼ ꓠꓬꓹ ꓔ ꓢꓲ ꓔꓲꓸ ꓒꓳꓹ ꓡꓳꓸ ꓢꓴ ꓮ ꓟ ꓥ_ ꓟꓲ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟꓽ ꓒꓵ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

Add new comment

5 + 4 =