ꓗꓳ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟ ꓣꓳꓽ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓙ ꓡꓯꓼ ꓘꓳ ꓓꓴ ꓬꓰ ꓡꓯ=

ꓡꓯ-ꓟꓯ-ꓓꓳ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟ ꓣꓳꓽ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ ꓚꓱꓼ-ꓸ ꓪꓴꓽ ꓡ ꓟꓴ ꓡ ꓚꓱꓼ ꓐꓰ ꓠꓱ ꓐꓯꓼ ꓔꓬ ꓢ ꓟ ꓚꓱ ꓥ ꓕꓽ ꓑꓳ ꓗꓪ ꓢꓯꓼ ꓖꓶꓽ ꓓꓴ ꓬꓰ ꓡꓯ ꓐꓰꓼ ꓪꓴꓸ ꓩꓴ ꓡ ꓥꓳ=

Add new comment

4 + 12 =