Senator ꓙ-ꓬꓳ-ꓪꓴ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓟ

ꓗꓴꓷꓼ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓢꓲꓽ ꓒꓽ ꓙ-ꓬꓳ-ꓪꓴ ꓐꓰ ꓣꓦꓮ ꓫꓸ ꓕꓱꓽ ꓔꓸ ꓟ ꓥ ꓡꓳ=

ꓗꓴꓷꓼ ꓐꓱ ꓶ ꓮꓽ ꓘꓶꓸ ꓢꓯꓼ ꓕꓵꓼ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓣꓳ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓕꓲꓽ ꓣꓳ ꓥ ꓡꓳ= ꓬꓲ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓠ ꓠꓸ ꓠꓬꓲ ꓡꓯ=

Add new comment

5 + 2 =